P??atek Centrum - Zaopatrzenie Ortopedyczne

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Dofinansowanie

VADAMECUM ZDOBYCIA WNIOSKU A CO ZA TYM IDZIE - ZAOPATRZENIA
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przys??uguje Pa??stwu refundacja przedmiotów ortopedycznych i ??rodków pomocniczych. S─? to np. wózki inwalidzkie, ró??nego rodzaju protezy, aparaty ortopedyczne, aparaty s??uchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodle??ynowe, laski i kule, a tak??e pieluchomajtki, cewniki czy sprz─?t stomijny.
 
Przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze s─? refundowane w ró??nej wysoko??ci, jednorazowo na okre??lony czas. Wysoko??─? refundacji oraz okres u??ytkowania okre??laj─? przepisy Rozporz─?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie ??wiadcze?? gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne b─?d─?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ??rodkami pomocniczymi (Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz. 1141 z pó??n. zm.)Szczegó??owy wykaz przedmiotów i ??rodków wraz z kwotami refundacji i okresami ich u??ytkowania znajdziecie Pa??stwo w za??─?cznikach do ww. Rozporz─?dzenia MZ.
 
Krok pierwszy – zlecenie od lekarza
W przypadku, gdy lekarz zdiagnozuje u Pa??stwa lub Pa??stwa bliskich konieczno??─? korzystania z okre??lonego przedmiotu ortopedycznego lub ??rodka pomocniczego (z wy??─?czeniem ??rodków pomocniczych przys??uguj─?cych comiesi─?cznie) wystawia na nazwisko pacjenta "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne b─?d─?ce przedmiotami ortopedycznymi i ??rodki pomocnicze, je??eli natomiast wymaga─? b─?dziecie Pa??stwo zaopatrzenia w ??rodki pomocnicze przys??uguj─?ce comiesi─?cznie lekarz wystawi zlecenie na druku „Zlecenie na zaopatrzenie w ??rodki pomocnicze przys??uguj─?ce comiesi─?cznie „Cz─???─? A””, na specjalnych formularzach. W zale??no??ci od rodzaju przedmiotu ortopedycznego b─?d?? ??rodka pomocniczego, lekarz mo??e wypisa─? zlecenie raz na okre??lony w przepisach okres u??ytkowania. Dla ka??dego rodzaju przedmiotu ortopedycznego  i  ??rodka pomocniczego, oznaczonego odr─?bnym kodem, musi by─? wystawione odr─?bne zlecenie.
Wykaz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych do wypisywania zlece?? w zale??no??ci od rodzaju przedmiotu lub ??rodka znajduje si─? we wspomnianym  wy??ej rozporz─?dzeniu  Ministra Zdrowia.
 
Krok drugi – potwierdzenie zlecenia
Otrzymane zlecenie lekarskie musi zosta─? potwierdzone do refundacji przez Oddzia?? Wojewódzki NFZ, na terenie którego jeste??cie Pa??stwo zarejestrowani w oparciu o adres zamieszkania. W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w przedmiot ortopedyczny lub ??rodek pomocniczy poza obszarem zarejestrowania chorego - w potwierdzeniu  zlecenia mo??e po??redniczy─? ten Oddzia?? Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.  Zlecenie mo??e by─? potwierdzone osobi??cie przez pacjenta, inn─? osob─? w jego imieniu lub drog─? pocztow─? (zlecenie przysy??ane poczt─? b─?dzie odsy??ane na adres ??wiadczeniobiorcy), z wyj─?tkiem ??wiadczeniodawcy, który zawar?? umow─? o udzielanie ??wiadcze?? opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne b─?d─?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ??rodkami pomocniczymi oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielaj─?cych ??wiadcze?? w jego imieniu na innej podstawie ni?? umowa o prac─?, a tak??e osób którym udzielanie ??wiadcze?? powierzy??.  Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ niezb─?dny jest dowód osobisty oraz aktualny dowód ubezpieczenia. Informacj─? o miejscach, gdzie w danym województwie potwierdzane s─? zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze uzyskacie Pa??stwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na jego stronie internetowej (w Ma??opolsce wnioski potwierdzane s─? w 23 Punktach Ewidencyjnych - wykaz Punktów znajduje si─? w dolnej cz─???ci strony.)
 
W przypadku zaopatrzenia comiesi─?cznego nie musicie Pa??stwo ka??dorazowo potwierdza─? zlecenia lekarskiego w NFZ przed jego realizacj─?. Przy tego typu cyklicznym zaopatrzeniu wydawane jest choremu tzw. Zlecenie na zaopatrzenie w ??rodki pomocnicze przys??uguj─?ce comiesi─?cznie „Cz─???─? B” – wa??ne maksymalnie 12 miesi─?cy. „Cz─???─? B” otrzymacie Pa??stwo w Punktach Ewidencyjnych Ma??opolskiego OW NFZ, gdzie odbywa si─? rejestracja zlece?? - przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia "Cz─???─? A". Dzi─?ki takiej „Cz─???ci B” nie musicie Pa??stwo co miesi─?c potwierdza─? refundacji zlecenia w Punktach Ewidencyjnych Oddzia??u Wojewódzkiego NFZ.
Do otrzymania Zlecenia na zaopatrzenie w ??rodki pomocnicze przys??uguj─?ce comiesi─?cznie „Cz─???─? B” potrzebne s─?: aktualne zlecenie „Cz─???─? A” od lekarza na dany kod ??rodka pomocniczego, dowód osobisty pacjenta i aktualny dokument potwierdzaj─?cy ubezpieczenie zdrowotne.
 
Czas oczekiwania na potwierdzenie i realizacj─? zlecenia
Refundacja i potwierdzanie zlece?? na przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze prowadzone s─? zwykle na bie??─?co. Mo??e jednak zdarzy─? si─?, ??e dany Oddzia?? Wojewódzki NFZ wprowadza list─? oczekuj─?cych na potwierdzenie i realizacj─? zlece??. Dziej─? si─? tak w przypadku braku ??rodków finansowych na pe??ne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze.  Oddzia?? Funduszu tworzy wówczas list─? pacjentów oczekuj─?cych na realizacj─? zlece??, na któr─? wpisuje pacjentów w kolejno??ci zg??oszenia. Pacjent otrzymuje wówczas - w miejscu, gdzie potwierdzane s─? zlecenia - informacj─? o numerze zlecenia wprowadzonego do kolejki i informacj─? o konkretnym terminie, w którym mo??liwa b─?dzie realizacja zlecenia.
 
Krok trzeci – zakup przedmiotu
Zlecenia na wszystkie refundowane przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze s─? wa??ne przez 30 dni od daty wystawienia zlecenia przez lekarza (zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego). Zlecenie na ??rodki pomocnicze przys??uguj─?ce comiesi─?cznie jest wa??ne do ko??ca miesi─?ca, na który zosta??o wystawione, nie d??u??ej jednak ni?? 30 dni. W tym czasie musicie Pa??stwo dokona─? jego potwierdzenia do refundacji w Punkcie Ewidencyjnym NFZ i jego realizacji. W przypadku wprowadzenia zlecenia do kolejki okres wa??no??ci zlecenia wyd??u??ony zostaje o czas oczekiwania w kolejce.
Zaopatrzenie comiesi─?czne realizowane jest na bie??─?co i nie dotycz─? go ewentualne kolejki. Pacjent mo??e by─? zaopatrzony jednorazowo w tego typu ??rodki pomocnicze na okres nie d??u??szy ni?? trzy kolejne miesi─?ce.
 
Maj─?c potwierdzone do refundacji zlecenie lub zlecenie i „Cz─???─? B” zlecenia (w przypadku ??rodków pomocniczych o miesi─?cznym okresie u??ytkowania) mo??ecie Pa??stwo zg??osi─? si─? do wybranej placówki na terenie ca??ego kraju, która podpisa??a umow─? z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne b─?d─?ce przedmiotami ortopedycznymi i ??rodkami pomocniczymi. Mo??e to by─? np. sklep medyczny, apteka, zak??ad optyczny czy punkt protetyki s??uchu. Wybór konkretnej placówki danego typu nale??y do Pa??stwa – nie obowi─?zuje w tym wypadku rejonizacja.
 
Po zakup przedmiotów ortopedycznych i ??rodków pomocniczych pacjent zg??asza si─? osobi??cie. Je??li nie jest w stanie sam uda─? si─? do punktu z zaopatrzeniem mo??e mu w tym pomóc inna osoba- przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upowa??nienia wystawionego przez ??wiadczeniobiorc─?  lub za??wiadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia ??wiadczeniobiorcy uniemo??liwiaj─?cym wystawienie przez niego upowa??nienia, z wyj─?tkiem ??wiadczeniodawcy b─?d?? pracownika ??wiadczeniodawcy, który ma podpisan─? umow─? z NFZ na realizacj─? ??wiadcze?? – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz ??rodki pomocnicze. Po dokonaniu zakupu refundowanego przedmiotu lub ??rodka osoba odbieraj─?ca potwierdza podpisem odbiór w??a??ciwego zaopatrzenia - przed z??o??eniem podpisu warto zwróci─? uwag─? czy wpisana w III cz─???ci zlecenia pe??na nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu wybranego przedmiotu.
 
Zasady refundacji
Macie Pa??stwo prawo wyboru rodzaju i typu zaopatrzenia zgodnie z kodem zleconym przez specjalist─? lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, spo??ród zró??nicowanej oferty ró??nych producentów. Produkty o tych samych funkcjach mog─? ró??ni─? si─? cen─? i jako??ci─?.
NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze do wysoko??ci limitu okre??lonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Je??li cena wybranego przez Pa??stwa przedmiotu jest wy??sza ni?? cena okre??lona limitem, Oddzia?? Wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysoko??ci limitu, a ró??nic─? pomi─?dzy cen─? brutto, a kwot─? refundacji dop??aca pacjent. Obowi─?zkiem ka??dej placówki maj─?cej umow─? z NFZ na realizacj─? zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ??rodki pomocnicze jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie nie przekraczaj─?cej limitu cenowego okre??lonego przez Ministra Zdrowia, spo??ród ka??dego rodzaju i kodu przedmiotu ortopedycznego lub ??rodka pomocniczego oferowanego pacjentom. Wyj─?tek stanowi─? te wyroby medyczne, które wykonywane s─? na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu specyfikacj─? wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego.
 
Zgodnie z rozporz─?dzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego ??rodka czy przedmiotu przys??uguje Pa??stwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego up??ywie mo??liwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia, dlatego warto uwa??nie dokonywa─? zakupu zaopatrzenia - by wybrany produkt by?? zgodny ze zleceniem lekarza, spe??nia?? Pa??stwa oczekiwania i funkcje zdrowotne przez ca??y okres u??ytkowania.
 
Czy je??li pacjent sam zakupi sprz─?t mo??e liczy─? na zwrot kosztów przez NFZ?
Nie. Jedyn─? podstaw─? refundacji – zgodnie z przepisami - jest zlecenie wystawione przez lekarza, potwierdzone do refundacji przez Oddzia?? Wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego Pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on zaopatrzenie, za który punkt realizuj─?cy zaopatrzenie rozlicza si─? z NFZ. Je??li cena sprz─?tu przekracza limit okre??lony w przepisach- Pacjent  dop??aca jedynie ró??nic─?.
Obowi─?zuj─?ce przepisy nie pozwalaj─? natomiast na zwrot pacjentowi kosztów, poniesionych przy zakupie przedmiotu ortopedycznego lub ??rodka pomocniczego dokonanym poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie przed??o??onego przez pacjenta Oddzia??owi NFZ rachunku czy faktury.
 
Naprawy sprz─?tu
Zgodnie z ministerialnymi przepisami cz─???─? przedmiotów ortopedycznych z wykazu przedmiotów refundowanych podlega naprawie (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy ko??czyn). Podstaw─? do naprawy jest wype??nienie przez Pa??stwa zlecenia na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego, który nast─?pnie potwierdzicie Pa??stwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Zlecenie na napraw─? traci wa??no??─? po up??ywie 30 dni od daty potwierdzenia. Realizacja napraw odbywa si─? z regu??y w placówce w której pacjent dokona?? zakupu przedmiotu ortopedycznego. Naprawy nie dotycz─? ??rodków pomocniczych.
 
Zasady przedterminowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
Zdarzaj─? si─? sytuacje, ??e dany przedmiot ortopedyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spe??nia─? swoj─? funkcj─?. Przypadki takie mog─? dotyczy─? np. dzieci, które ze wzgl─?du na rozwój fizyczny nie mog─? dalej pos??ugiwa─? si─? danym przedmiotem ortopedycznym, gdy?? wyczerpa??y si─? mo??liwo??ci regulacji, jak równie?? osób doros??ych, u których nast─?pi??y takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemo??liwiaj─? korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia.
W opisanych sytuacjach mo??ecie Pa??stwo stara─? si─? o skrócenie okresu u??ytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny, musi by─? wystawione przez specjalist─? - lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zawiera─? wyczerpuj─?ce uzasadnienie medyczne, potwierdzaj─?ce zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Takie wnioski s─? potwierdzane przez Oddzia?? NFZ – mo??e si─? zdarzy─?, ??e w razie niejasno??ci co do zasadno??ci wniosku b─?dzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddzia?? Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji i realizacji zgodnie z przepisami.
Przedterminowe zaopatrzenie nie przys??uguje w odniesieniu do ??rodków pomocniczych.